Loading

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom poskytovania hotelových služieb

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Marcela Hrablayová – RAMAK, Petra Jilemnického 781/149, 976 52 Čierny Balog, IČO: 46 703 691, Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len „Dotknutá osoba“ ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Marcela Hrablayová – RAMAK, Petra Jilemnického 781/149, 976 52 Čierny Balog, IČO: 46 703 691

(ďalej len: „ RAMAK“)

Účel spracúvania:

Evidencia hotelových služieb, hotelových hostí, rezervácia izieb, evidencia osobných údajov v hotelovom systéme v banke hostí a evidencia hostí – cudzincov

Právny základ spracovania osobných údajov:

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Zákon č. 496/2008 Z. z. úplné znenie zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Kategórie príjemcov:

Exalogic, s.r.o., Bešeňová 189,03483 Bešeňová, IČO: 36421499 – dodávateľ programového vybavenia Oberon

Tretie strany:

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Daňový úrad

Cudzinecká polícia

Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu , Meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo občianskeho preukazu ďalších ubytovaných hostí, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia cudzinca, štátna príslušnosť, trvalý pobyt v domovskom štáte, účel cesty do Slovenskej republiky, číslo pasu, vízum: druh, číslo, platnosť, názov a adresa ubytovacieho zariadenia v SR, spolucestujúce deti, dĺžka pobytu na Slovensku, telefónne číslo, emailový kontakt.

Doba uchovávania osobných údajov:

10 rokov

Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči RAMAK si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť iba osobne, priamo dotknutej osobe, za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

info@penzionbystrinka.sk