Loading

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom evidencie a vybavenia reklamácie

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany

Marcela Hrablayová – RAMAK, Petra Jilemnického 781/149, 976 52 Čierny Balog, IČO: 46 703 691, Vám ako osobe , ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len „Dotknutá osoba“ ) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13. a 14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Marcela Hrablayová – RAMAK, Petra Jilemnického 781/149, 976 52 Čierny Balog, IČO: 46 703 691

(ďalej len: „ RAMAK“)

Účel spracúvania:

Evidovanie osôb na účely uplatnenia reklamácie.

Kategórie príjemcov:

Nesprístupňujeme.

Zoznam osobných údajov:

Meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, mobil, adresa, email.

Doba uchovávania osobných údajov:

5 rokov od vybavenia reklamácie.

Práva dotknutej osoby:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom

Právo na opravu osobných údajov

Právo na vymazanie osobných údajov

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Právo na prenos svojich osobných údajov

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči RAMAK si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť iba osobne, priamo dotknutej osobe, za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

Kontakt na zodpovednú osobu:

info@penzionbystrinka.sk